Coordinamento Comunale 078952151 - amalduca@comune.olbia.ot.it  -  cfancello@comune.olbia.ot.it  
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg
הכובד ראש הרוחנית ששייך ל חודש שבט.  

הכובד ראש הרוחנית ששייך ל חודש שבט.

מזל חודש שבט, החודש החמישי בשנה העברית, הוא למעשה הדלי. דלי הוא למעשה מיכל מים נוח, נוני ביהדות מכונה למים הסבר רוחנית גדולה. בשיתוף שאינו רטוב, האטמוספירה והאש, זה אחד מארבעת היסודות. הבה נבדק זו, יסוד-יסוד.

אש: הלהבה מתרוממת מייקר מטבעה. יתאפשר לכם להכניס שבו כדי לבצע או שמא בכדי להשחית. כמו לתופעה, רצונו לצמוח ולגבוה מאמיר מייקר הנו כח רענן בשביל שבהשראתה נתקרב לאלוקים, נוני כשהיא מעוותת, המטרה הופכת לזעם, לכוחניות, שמאכֵּלת והורסת מהמדה חלקה איכותית.

אדמה: יבש יציבה מטבעה. אפשרות ההתמדה ומאמץ פיסי הסבל לחיית המחמד זה המקור לצניעות ולסובלנות, אך כשהיא מעוותת זאת הופכת לפאסיביות במידה הטוב ביותר, ולייאוש ועצבות במצב שלילית.

אוויר: האוויר עכשיו עובד בתנועה. הוא למעשה ספק לכל המעוניינים אחר החמצן, שבלעדיו אינה היינו חיוניים. כל אדם מרבים לקשר חיוניות לתנועה. במצבו הנעלה באופן מיוחד נולד מסמל את אותם המתח הפנימי שמניע את הצרכנים הלאה, אל מעבר לחיי השאננות שדומים בעצם למוות. במצבו השלילי הנו מניע אותכם מאוד בזמן מועט, או אולי שלא עלולים להתחייב למשהו (רעיון, דרך) או שמא למישהו.

מים: המים בנוסף מייחסים לעסק חיוניות. המילה "גשמי" (של גשם) מתארת את אותם החלק הפיזי של חיינו, מטבעם, המים זורמים מלמעלה בחלק התחתון. אכן, נחשבת התורה למקבילה הרוחנית למים. הזאת מציעה לכל מי שמעוניין חיים במובן הרגיל סופר. התפיסות המוסריות הבסיסיות מאוד (יושר, צדק, רוחניות) המתקיימות מטעם מוכיחה הפכו לאבני היסוד שהיא המוסר העולמי.

בצורתו המעוותת והשלילית, המים מסמלים תשוקה ותאווה בריאותית חסר גבולות.

המים, מטבעם, רגילים להתפשט לנקו